Xtra
Sluiten
Welkom bij Psychomarker Consulting, praktijk voor coaching, counseling en training te Kerkrade. Onder de knop Xtra vindt U de laatste wijzigingen en nieuwtjes. Kijk dus ook altijd even onder deze knop.
Nederlands | English | Deutsch
 

Psychomarker Consulting

Praktijk voor Counseling & Coaching |ˆ| Daemen Mediation | Extern Vertrouwenspersoon

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
'Opdrachtgever': de cliënt als contractspartij van J.L. Daemen; h.o.d.n. 'Psychomarker Consulting';
'Honorarium': de tussen J.L. Daemen en opdrachtgever overeengekomen financiële vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:405 BW, zulks exclusief verschotten, 5% kantoorkosten en verschuldigde btw;
'Verschotten': de door J.L. Daemen in het kader van de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever aan derden betaalde en te betalen kosten;
'Kantoorkosten': de algemeen aanvaarde, vastgestelde en overeengekomen procentuele opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten;
'Declaratie(s)': het geheel van door J.L. Daemen aan een debiteur ter zake van voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, verschotten, kantoorkosten en btw;
'Debiteur': opdrachtgever, dan wel een derde die als hoofdelijk verbonden schuldenaar ten behoeve van opdrachtgever jegens J.L. Daemen instaat voor betaling van de declaratie(s);
Artikel 2. Toepasselijkheid
De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door J.L. Daemen te aanvaarden en uit te voeren opdrachten van dienstverlening en op overige rechtsverhoudingen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard en overeengekomen.
Artikel 3. Declaratie, betaling en verzuim
1. Opdrachtgever is voor de uitvoering van de verstrekte opdracht aan J.L. Daemen honorarium, kantoorkosten, verschotten en btw verschuldigd.
2. J.L. Daemen zal de overeengekomen werkzaamheden en de daarmee verbonden kosten, al dan niet bij voorschot, tussentijds en bij beëindiging van de opdracht bij declaratie in rekening (kunnen) brengen.
3. Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen dient iedere declaratie van J.L. Daemen te zijn voldaan binnen uiterlijk 7 dagen na faktuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever als debiteur -en/of de derde die zich voorafgaand aan de opdrachtaanvaarding tot (mede-)debiteur heeft gesteld- van rechtswege in verzuim is. In dat geval is de debiteur een vertragingsrente ter hoogte van het bepaalde in artikel 6:119 BW verschuldigd.
4. Indien de debiteur in verzuim is, is J.L. Daemen, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten totdat integrale betaling heeft plaatsgevonden.
5. Debiteur heeft geen beroep op opschorting, verrekening en/of korting.
6. Ingeval van noodzakelijk geworden invorderingsmaatregelen is de debiteur invorderingskosten verschuldigd, welke gesteld worden op tien (10) procent van het openstaande honorarium.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van aanvaarde opdrachten zal J.L. Daemen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. Noodzakelijke inschakeling van derden geschiedt altijd voor rekening en risico van opdrachtgever. Voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden is J.L. Daemen niet aansprakelijk.
3. Mocht op J.L. Daemen door of bij de uitvoering van een aanvaarde opdracht te eniger tijd enige aansprakelijkheid komen te rusten, dan is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Artikel 5. Overige
Opdrachtgever zal de resultaten van de werkzaamheden van J.L. Daemen enkel met schriftelijke toestemming van J.L. Daemen aan derden ter beschikking stellen. Voor zover deze derden niet als opdrachtgever van J.L. Daemen kunnen worden aangemerkt, kan uit deze terbeschikkingstelling voor J.L. Daemen nimmer enige verantwoordelijkheid, hoe ook genaamd, ontstaan.
Artikel 6. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en J.L. Daemen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie door de Rechtbank Limburg worden beslecht, tenzij J.L. Daemen het betreffende geschil wenst voor te leggen aan de ingevolge de wet of het verdrag bevoegde rechter.

***

Actueel